دی وی دی های پیلاتس - سه شنبه هفدهم اسفند 1389
ژوزف هوبرتوس پیلاتس (1967-1880) - سه شنبه هفدهم اسفند 1389
پیلاتس - سه شنبه هفدهم اسفند 1389
قوانین ومقررات رشته ورزشی پیلاتس - سه شنبه هفدهم اسفند 1389
متد ورزش پیلاتس چیست؟ - سه شنبه هفدهم اسفند 1389
آموزش حرفه ای پیلاتس - سه شنبه هفدهم اسفند 1389
آموزش کامل پیلاتس - سه شنبه هفدهم اسفند 1389
پیلاتس برای صبح و عصر-افزایش انرژی - سه شنبه هفدهم اسفند 1389
پیلاتس-چربی سوز Cardio Pilates - سه شنبه هفدهم اسفند 1389
پیلاتس برای صاف کردن شکم - سه شنبه هفدهم اسفند 1389
پیلاتس برای شما / سطح 1-2-3 - سه شنبه هفدهم اسفند 1389
پیلاتس برای کمردرد - سه شنبه هفدهم اسفند 1389
پیلاتس برای افراد مشغول در ده دقیقه - سه شنبه هفدهم اسفند 1389
پیلاتس با توپ Pilates Gymball - سه شنبه هفدهم اسفند 1389
پیلاتس پیشرفته 2020 - سه شنبه هفدهم اسفند 1389
پیلاتس پیلاتس 10 Minute Solution - سه شنبه هفدهم اسفند 1389
پیلاتس و پیلاتس+ کارائیب - سه شنبه هفدهم اسفند 1389
پیلاتس مخصوص زنان باردار - سه شنبه هفدهم اسفند 1389
پیلاتس MTV - سه شنبه هفدهم اسفند 1389
موسیقی ورزش پیلاتس - سه شنبه هفدهم اسفند 1389
Studio Pilates - Total Tone Up - سه شنبه هفدهم اسفند 1389
ورزش پیلاتس پیلاتس - سه شنبه هفدهم اسفند 1389